skip to Main Content
+34 93 662 14 41 info@garciafaura.com

APOSTA PER L’ECONOMIA LOCAL

GARCIA FAURA creu en el territori i en les seves persones. Por aquest motiu impulsa polítiques de contractació local, enfortint el teixit econòmic de proximitat i el talent de l’entorn. El 70% dels treballadors de l’empresa tenen la seva residència en un radi de 10km. de les instal·lacions. El Departament de Persones es coordina amb les borses de treball del municipi i la comarca per a impulsar contractacions de proximitat.

Aquesta política també es reflecteix en la relació amb proveïdors, apostant pel treball amb partners locals. El Departament de Compres deriva un alt percentatge de les comandes no especialitzades a proveïdors de km. 0, fomentant la creació i desenvolupament de l’emprenedoria derivada de les nostres diferents línies de negoci. Una manera de ser i de fer reconeguda l’any 2011 amb el Premi Ciutat de Gavà d’Empresa i el 2015 amb el Premi Made in Gavà d’arrelament local.

CAPTACIÓ I FOMENT DEL TALENT

GARCIA FAURA aposta per la joventut i la formació continuada com a eixos de la seva política de creixement i consolidació. Treballem en coordinació amb les universitats del país i centres especialitzats en formació professional per identificar nous valors amb potencial, als quals s’ofereixen contractes de pràctiques o estades de formació a l’empresa. Els joves adquireixen l’experiència del treball en una estructura professional, i l’empresa es nodreix del potencial creatiu i la il·lusió d’ells i elles. 

A nivell institucional l’empresa participa activament en programes de suport al talent emprenedor i ofereix les seves instal·lacions per a la realització de jornades de formació tècnica. Una formació que es trasllada també al conjunt de treballadors de l’empresa, destinant prop d’un 10% dels beneficis anuals a programes de formació continuada del personal.

CULTURA D'EMPRESA

GARCIA FAURA es una empresa d’arrel familiar i aquesta manera d’entendre l’organització es fa extensiva al conjunt de la corporació. Per aquest motiu apostem per la participació directa dels treballadors en la presa de decisions del negoci, havent creat òrgans com el Consell de Direcció (format pels directors de les diferents àrees de l’empresa), la Mesa de Seguretat i Salut (integrada per operaris dels diferents tallers productius) o la Comissió de Qualitat (que pretén fer extensiu el concepte de qualitat no només a la fabricació de productes, sinó també al conjunt de l’organització en tots els seus processos).

L’empresa aposta per la cohesió interna i la participació, creant eines que l’afavoreixin, com sistemes de recollida de suggeriments o l’elaboració d’una revista mensual de caràcter intern que recull l’actualitat personal i professional generada pels propis treballadors.

Back To Top